บุคคลเป็นที่สบาย

พระชัชวาล ทิตฺตมงฺคโล

อุปสมบท

พระอุปัชฌาย์

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙, ราชบัณฑิต) เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร

อุปสมบทเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2551 ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย

การศึกษา

ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท คณะวิทยาศาตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ประวัติและการศึกษา

พระอาจารย์ชัชวาล ทิตฺตมงฺคโล เกิดวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2525 ท่านเกิดที่อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นบ้านของคุณปู่และคุณย่า ท่านมีพี่น้องทั้งหมด 3 คน ซึ่งท่านเป็นลูกคนโต หลังจากนั้นคุณพ่อและคุณแม่มีความคิดที่จะสร้างธุรกิจเป็นของตนเอง ครอบครัวท่านจึงได้ย้ายมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีร้านวัสดุก่อสร้างเป็นธุรกิจของครอบครัว ท่านได้ศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่โรงเรียนเขมภัทร์ศึกษา ใน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี และได้จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร และได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 

 

ความตั้งใจในการบวช

ความตั้งใจในการบวชของท่าน จุดเริ่มต้นคือคุณพ่อและคุณแม่ของท่านเข้าวัดตั้งแต่ท่านยังเด็กๆ และทุกๆปิดเทอมคุณพ่อคุณแม่จะพาท่านไปบวชสามเณรภาคฤดูร้อน ทำให้ท่านมีใจเกาะเกี่ยวกับวัดและพระศาสนา คุณพ่อคุณแม่มักจะบอกท่านอยู่เสมอว่า เมื่อโตขึ้นอยากให้ท่านบวช คำพูดเหล่านี้จึงอยู่ในใจท่านมาโดยตลอด หลังจากที่ท่านสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ท่านจึงได้ตัดสินใจบวช เพื่อตอบแทนคุณของบิดามารดาและได้อุทิศชีวิตเพื่องานพระศาสนาอย่างที่ท่านปรารถนา

 

การทำหน้าที่

ก่อนที่ท่านจะมาทำหน้าที่เป็นประธานศูนย์ฯ ท่านได้มีโอกาสช่วยงานอยู่สำนักพัฒนาเยาวชนโลก ที่วัดพระธรรมกาย ในช่วงนั้นท่านได้มีโอกาสช่วยงานพระอาจารย์วิโรจน์ อุคฺคจิตฺโต ในการจัดทำสื่อเด็กดีวีสตาร์ เป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปี

ต่อมาเมื่อปี 2553 ได้มีดำริจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย ให้จัดโครงการบวชพระแสนรูปทั่วไทย ท่านจึงได้มีโอกาสมาทำหน้าที่เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ ในโครงการบวชพระแสนรูปที่จังหวัดเลย และได้ทำหน้าที่ในโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โครงการบวชพระ โครงการบวชอุบาสิกาแก้ว โครงการบวชสามเณร ฯลฯ

ในปี 2559 ท่านได้มีโอกาสทำหน้าที่เป็นประธานศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมประจำจังหวัดเลย ท่านและทีมงานพระอาจารย์เป็นผู้เริ่มต้นในการบุกเบิกสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

ประมวลภาพการทำหน้าที่ของประธานศูนย์