ธรรมะเป็นที่สบาย

     ธรรมะ คือ คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เมื่อเราปฏิบัติตามแล้ว ใจจะใสสะอาดบริสุทธิ์จนกระทั่งเห็นธรรมภายใน คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลักธรรมที่จำทำให้ผู้ที่นำไปประพฤติปฏิบัติได้พบกับความสุข ความสงบ ประสบความสำเร็จในธุรกิจหน้าที่การงานและ ฯลฯ คุณของพระธรรมเรียกว่า “ธรรมคุณ” สรุปได้ 6 ประการ ดังนี้

    1. “สวากขาโต ภควตา ธัมโม” หมายถึง พระธรรมเป็นคำสอนอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว เป็นความจริงแท้ เป็นหลักครองชีวิตอันประเสริฐ

    2. “สันทิฏฐิโก” หมายถึง พระธรรมนี้ผู้ปฏิบัติตามจะเห็นได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องเชื่อคำผู้อื่น ผู้ที่มิได้ปฏิบัตินั้นแม้จะมีใครมาบอกและอธิบายให้ฟังก็ไม่อาจเห็นได้

    3. “อกาลิโก” หมายถึง ไม่เนื่องด้วยกาลเวลา ไม่ขึ้นอยู่กับเวลาปฏิบัติตามได้พร้อมบริบูรณ์เมื่อใดก็เห็นผลเมื่อนั้น เป็นจริงตลอดเวลาไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัย สิ่งที่เนื่องด้วยเวลาเป็นสิ่งที่มีเกิด มีเปลี่ยนแปลง มีดับไปตามเวลา แต่พระธรรมเป็นจริงอยู่เสมอเป็นนิจ

    4. “เอหิปัสสิโก” หมายถึง ควรเรียกให้มาดู พระธรรมเป็นคำสอนที่ควรจะเชิญให้ใครๆ มาดู มาพิสูจน์ มาตรวจสอบ เพราะเป็นของที่จริงตลอดเวลา

    5. “โอปะนะยิโก” หมายถึง ควรน้อมเข้ามา คือ เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้าไว้ในใจเพื่อยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในชีวิต จะได้บรรลุถึงความหลุดพ้น

    6. “ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ” หมายถึง วิญญูชนรู้ได้เฉพาะตน พระธรรมนี้เป็นสิ่งที่วิญญูชนจะรู้ได้ และการรู้ได้นั้นเป็นของเฉพาะตน ต้องปฏิบัติตามจึงจะรู้ ทำแทนกันไม่ได้ แบ่งปันให้กันไม่ได้ ต้องประจักษ์ด้วยตนเอง

รูปแบบการฝึกอบรมที่ทางศูนย์ใช้ในการอบรม

     การฝึกอบรมพระและสามเณรของศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย จะปฏิบัติตามหลักความดีสากล 5 ประการ คือ ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ความสุภาพ ความตรงต่อเวลา และฝึกสมาธิ ตัวอย่างเช่น หลังตื่นนอนต้องเก็บที่นอนและพับผ้าห่มทุกครั้ง ฉันภัตตาหารทุกมื้อโดยพร้อมเพรียงกัน ดูแลรักษาความสะอาดอาคารที่พัก ซักผ้าทุกวัน ปฏิบัติธรรมร่วมกันทุกวัน เป็นต้น โดยใช้ 5 ห้องในชีวิตประจำวันมาช่วยฝึกผ่านกิจวัตรพื่อปลูกฝังสัมมาทิฏฐิและนิสัยที่ดีซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญที่สุด ดังนั้น ต้องปลูกฝังตั้งแต่เยาว์วัยและเป็นลักษณะการปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำวันจนกลายเป็นนิสัย จึงจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง 

กิจวัตร – กิจกรรมของพระและสามเณร

04.30 – 05.00 .

05.00 – 05.30 .

05.30 – 05.45 .

07.00 – 08.00 น.

08.00 – 09.30 น.

09.30 – 10.30 .

11.00 – 12.30 น.

15.00 – 18.00 น.

18.00 – 19.00 น.

19.00 – 20.00 น.

20.00 -22.00 น.

22.00 น.

ตื่นนอน  

ทำวัตรเช้า   

ออกบิณฑบาต 

กลับถึงศูนย์เพื่อฉันภัตตาหารเช้า 

รับบุญประจำวัน สามเณรบางส่วนมีเรียนก็จะเตรียมตัวไปโรงเรียนหลังฉันเช้าเสร็จ 

ปฏิบัติธรรมรอบสาย

ฉันภัตตาหารเพล มีเรียนตอนบ่าย (สำหรับสามเณรที่บวชเรียน)

กิจกรรมหล่อหลอมสามเณร เช่น ปลูกต้นไม้ พัฒนาศูนย์ เป็นต้น

สรงน้ำ ทำภารกิจส่วนตัว

ทำวัตรเย็น ปฏิบัติธรรมรอบค่ำ

ทบทวนบทเรียนต่างๆ (สำหรับสามเณรที่บวชเรียน)

ปิดไฟ จำวัด

ความสุขที่สร้างได้ด้วยตัวเราด้วยสมาธิ

      ในแต่ละวันเราต้องพบเจอกับความเครียดจากภารกิจ หน้าที่ และการงานต่างๆ ที่ต้องรับผิดชอบอยู่ตลอดเวลาเป็นสาเหตุให้เราไม่มีความสุข เมื่อเป็นอย่างนี้เราจึงต้องหาความสุขจากสิ่งต่างๆ รอบตัว เช่น ดูหนัง ฟังเพลง เล่นกีฬา มีความสุขจากการไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆ หรือบางคนมีความสุขจากการรับประทานอาหารอร่อยๆ แต่ยังมีอีกสิ่งที่สามารถทำให้เราพบความสุขได้จากตัวเรา คือ “ความสงบ” ที่เกิดจากการปฏิบัติธรรม ดังพุทธพจน์ว่า

“ นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ ”

ความสุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบไม่มี

    การปฏิบัติธรรมก่อให้เกิดสมาธิ คือ ความสงบและความรู้สึกเป็นสุขที่เราสามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตนเอง การปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรเข้ามาศึกษาและฝึกปฏิบัติเพราะทุกคนสามารถปฏิบัติได้ง่ายๆ เพื่อการดำรงชีวิตในทุกวันอย่างเป็นสุขด้วยสติสัมปชัญญะและปัญญา

    ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยมีกิจกรรมที่เหมาะสำหรับผู้ที่อยากมาปฏิบัติธรรม ได้แก่ สวดมนต์ทำวัตร นั่งสมาธิ ฟังธรรมะจากพระอาจารย์ ในโครงการปฏิบัติธรรม 3 วัน 

กิจกรรมสำหรับญาติโยมที่จัดขึ้นทั่วไป

 

06.30 น.

10.30 น.

 

19.00 น.

 

พิธีถวายภัตตาหารเช้า

พิธีถวายภัตตาหารเพล

**จัดทุกวัน

ปฏิบัติธรรมรอบค่ำ

**ทุกวันพุธและวันเสาร์

ถวายภัตตาหารเช้า

ถวายภัตตาหารเพล

ปฏิบัติธรรมรอบค่ำ

ปฏิบัติธรรมรอบค่ำ

ปฏิบัติธรรมรอบค่ำ

ปฏิบัติธรรมรอบค่ำ

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

    ประชาชนเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติ ถ้าประชาชนมีความรู้ความสามารถ มีความอดทน และมีคุณธรรม ประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตาม ประชาชนจะมีลักษณะดังกล่าวได้นั้นจะต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กและเยาวชน เนื่องจากเด็กและเยาวชนจะมีศักยภาพมากในการพัฒนา ทั้งด้านร่างกาย ด้านความคิด และด้านจิตใจ

    เด็กและเยาวชนจำนวนมากกำลังเติบโตมาแทนผู้ใหญ่ในวันนี้ และจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต หากเด็กและเยาวชนในวันนี้มีความรู้ความสามารถ มีความอดทน และมีคุณธรรม ก็เห็นได้ว่าประชาชนของประเทศชาติในอนาคตจะประกอบด้วยคนที่เก่งและดีที่จะทำให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองและพัฒนาต่อไปอย่างมั่นคง แต่ถ้าเด็กและเยาวชนขาดความรู้ความสามารถ ไม่มีความอดทน และไม่มีคุณธรรม จะทำให้ประเทศชาติไม่สามารถพัฒนาให้เจริญไปได้เท่าที่ควร ดังนั้น เด็กและเยาวชนควรจะได้รับการดูแลเอาใจใส่ เพื่อให้เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป

    ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยมีกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมให้กับเยาวชน เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความสามารถ มีความอดทน และมีคุณธรรมควบคู่กันไปด้วย โดยนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาประยุกต์เข้ากับกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เด็กและเยาวชนในปัจจุบันสามารถเข้าใจและนำไปใช้ได้ง่าย โดยมีกิจกรรม เช่น โครงการอบรมศีลธรรมนักเรียน โครงการค่ายเยาวชนต้นแบบ ฯลฯ 

    โครงการอบรมศีลธรรมนักเรียน สำหรับน้องๆ นักเรียนจะแตกต่างจากการอบรมธรรมะทั่วไป เพราะกิจกรรมมีมากมาย ทั้งเอ้าท์ดอร์และอินดอร์ และสามารถชวนเพื่อนๆมากันทั้งทีมได้เลย
    โครงการค่ายเยาวชนต้นแบบ (ดีเลยแคมป์) ค่ายนี้จะรวบรวมน้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลายให้ได้มาฝึกอบรม เพราะการเป็นเยาวชนและเป็นต้นแบบที่ดี เราต้องผ่านการฝึกฝนและเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น หลักความดีสากล การมีวินัย ความเคารพ และความอดทน และสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นนำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง

โครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา

     การบวชพระ เป็นประเพณีที่เกิดจากความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชน เมื่อผู้ชายมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุเพื่อทดแทนพระคุณของบิดามารดา ได้ฝึกฝนอบรมตนเอง แก้ไขนิสัยที่ไม่ดี และเมื่ออุปสมบทแล้วจะสามารถศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างเต็มที่ โดยมีพระอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนอย่างใกล้ชิด

    ดังนั้น ผู้ที่ผ่านการบวชแล้วจะมีความรู้และความเข้าใจความจริงของชีวิต เพราะพระพุทธศาสนาเป็นหลักคำสอนแห่งความจริงในโลก ช่วยให้มนุษย์มีสติสัมปชัญญะสามารถประพฤติตนได้ถูกต้อง ไม่ประพฤติผิดศีลธรม การอุปสมบทจึงมีความสำคัญโดยเฉพาะต่อผู้ที่จะเป็นหลักของครอบครัว ซึ่งสามารถนำข้อปฏิบัติที่ได้จากการบวชพระมาใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

    ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยได้จัดโครงการบรรพชาและอุปสมบทให้กับชายที่ปรารถนาจะเข้ามาศึกษาธรรมปฎิบัติกับพระอาจารย์ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม โดยมีโครงการดังนี้

    โครงการบรรพชาสามเณร จัดในช่วงที่โรงเรียนปิดเทอม เพื่อให้เด็กๆ ที่หยุดเรียนได้มาบรรพชาสามเณรเพื่อศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและปฏิบัติธรรมในช่วงปิดเทอม ทำให้เด็กๆ ได้ใช้เวลาในช่วงปิดเทอมอย่างคุ้มค่า

    โครงการอุปสมบทพระภิกษุ มีระยะเวลาในการอบรมตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการมีเวลาศึกษาธรรมะ ปฏิบัติธรรม และฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นพระแท้ เพื่อเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยม

    โครงการจัดอบรมให้พระภิกษุและสามเณรบวชใหม่ มีพระภิกษุและสามเณรบวชใหม่ของวัดอื่นๆ ในจังหวัดเลยมาร่วมอบรมด้วย 

รูปแบบการฝึกที่ทางศูนย์ใช้ในการอบรม

    การที่เราจะปฏิบัติธรรมได้อย่างสบายได้นั้น ต้องเริ่มฝึกที่ตัวเราเองก่อนทั้งในเรื่องกิจวัตรกิจกรรม โดยมีพื้นฐานมาจาก

    หลักความดีสากล 5 ประการ คือ คุณลักษณะพื้นฐานที่จะพัฒนาตัวผู้ประพฤติให้มีคุณภาพ ทำให้มีความสงบเรียบร้อยในสังคม และเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยควรฝึกฝนทุกวันจนเป็นนิสัย ประกอบด้วย 

  • ความสะอาด เช่น การซักผ้าทุกวัน การทำความสะอาดที่อยู่อาศัย เป็นต้น
  • ความมีระเบียบ เช่น การเก็บที่นอนทุกครั้งหลังตื่นนอน การจัดระเบียบสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ เป็นต้น
  • ความสุภาพ เช่น การยิ้มแย้มแจ่มใส พูดคุยกันด้วยปิยะวาจา เป็นต้น
  • ความตรงต่อเวลา เช่น ทานข้าวพร้อมกัน ทำงานเป็นทีมโดยเริ่มพร้อมกันและเลิกพร้อมกัน เป็นต้น 
  • ความมีสมาธิ เช่น ฝึกการทำสมาธิ ฝึกใจหยุดใจนิ่ง เป็นต้น

    คุณลักษณะเหล่านี้จะทำให้เราวางแผนการใช้ชีวิตได้สมบูรณ์แบบ

 

    หลัก 5 ห้องชีวิต เพื่อให้ผู้ประพฤติได้ไตร่ตรองให้ถี่ถ้วน ว่าวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของห้องต่างๆ คืออะไร และได้สอนอะไรให้เราบ้าง ได้แก่

  • ห้องนอนหรือห้องแห่งการปลูกฝัง เป็นห้องที่พัฒนานิสัยรักบุญกลัวบาป พ่อแม่ต้องสอนลูกในห้องนี้ เพราะสิ่งแรกที่คนเราจะนึกได้เมื่อตื่นนอนคือ สิ่งสุดท้ายที่เราได้กระทำในเมื่อคืน
  • ห้องแต่งตัวหรือห้องพัฒนานิสัยตัดใจและใฝ่บุญ คือ การฝึกประคองใจให้ใส ไม่ไหลไปตามอำนาจกิเลส สิ่งประดับตกแต่งที่สวยงาม
  • ห้องน้ำหรือห้องแห่งการพิจารณา ใช้พิจารณความไม่งาม ความเสื่อมโทรมของร่างกายว่าร่างกายเรานั้นแก่ลงไปทุกวันๆ เป็นต้น
  • ห้องอาหารหรือห้องพัฒนานิสัย รู้ประมาณในที่นี้ หมายถึง การพูด การฟัง และการใช้ทรัพย์
  • ห้องทำงานหรือห้องพัฒนานิสัยใฝ่สำเร็จ ใช้ในการปลูกฝังสัมมาอาชีวะ ไม่หารายได้จากการทำผิดศีลธรรม ผิดกฎหมาย ผิดจารีตประเพณี 

 

    การฝึกความมีวินัย มนุษย์เป็นสัตว์สังคม มนุษย์ไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ถ้าไม่มีสังคม ดังนั้นการที่จะอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้ โดยพื้นฐานต้องมีความมีระเบียบวินัย 

    การฝึกการมีความเคารพ คือ การแสดงความนับถือ นอบน้อม ไม่ว่าสังคมใดผู้น้อยต้องมีความเคารพต่อผู้ใหญ่ ฆารวาสต้องมีความเคารพต่อพระภิกษุสามเณร สังคมนั้นจึงจะน่าอยู่ 

    การฝึกความอดทน คือ การไม่ยอมแพ้หรือท้อแท้จากอุปสรรคที่กระทบกระทั่ง ไม่ว่าจะมีปัญหามามากเท่าใด การมีความอดทนก็สามารถผ่านไปได้  

    หลักต่างๆเหล่านี้ มีวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ สอนให้ผู้ประพฤติมีความรักในการทำบุญและมีความเกรงกลัวต่อบาป

ซักผ้าทุกวัน

รับบุญประจำวัน

เข้าแถวอย่างเป็นระเบียบ

เก็บที่นอนทุกครั้งหลังตื่นนอน

ขบฉันแบบเสขิยวัตร

มีความเคารพ อ่อนน้อม

ขบฉันให้ตรงเวลา

สวดมนต์ทำวัตร

เจริญสมาธิภาวนา

     เมื่อมาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยแล้ว เราทุกคนไม่เพียงแต่ได้ทำบุญกันอย่างชุ่มฉ่ำใจเท่านั้น แต่ยังได้หลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและข้อคิดดีๆ จากพระอาจารย์กลับไปอีกด้วย เพื่อเป็นกำลังใจในการฝึกฝน อบรม และพัฒนาตนเองให้เป็นต้นแบบที่ดีของคนในครอบครัวและสังคมที่เราอยู่ รวมถึงเป็นที่รักของคนรอบข้าง ทำให้เราทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข