วัตถุประสงค์ในการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย

 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยมีวัตถุประสงค์เหมือนกับวัดพระธรรมกาย คือ 

สร้างวัดให้เป็นวัด คือ เป็นวัดที่สะอาด สงบ ร่มรื่น เหมาะสมแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมของญาติโยม

สร้างพระให้เป็นพระ คือ ฝึกอบรมพระภิกษุ-สามเณร ให้ถึงพร้อมด้วยศีลาจารวัตร และคุณธรรมภายใน เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา สามารถเป็นครูสอนศีลธรรมให้แก่ญาติโยมได้

สร้างคนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการ คือ สร้างคนดีมีศีลธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

ทุกคนจึงพยายามเต็มที่กับการสร้างศูนย์ฯ เพื่อให้พร้อมกับการรองรับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา อาทิเช่น โครงการอบรมเยาวชน โครงการบรรพชา-อุปสมบทพระภิกษุ สามเณร ฯลฯ จึงเป็นที่มาของประโยคที่ว่า  “สร้างศูนย์ไปพร้อมกับการสร้างคน”

สร้างวัดให้เป็นวัด

สร้างพระให้เป็นพระแท้

สร้างคนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการ

แนวคิดในการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย

 

แนวคิดในการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม มีแนวความคิดมาจากสัปปายะสี่คือ

สถานที่เป็นที่สบาย หมายถึง มีที่พักอาศัยสะดวก ที่อยู่เหมาะสม บรรยากาศดี มีต้นไม้ร่มรื่น น้ำไฟสะดวก มีอากาศถ่ายเท ไม่มีเสียงอึกทึก มีบริเวณกว้างขวาง เป็นต้น 

ซึ่งทางศูนย์ปฏิบัติธรรมได้สร้างแนวอาคารและสิ่งปลูกสร้างให้ดูเรียบง่าย เฉดสีที่ใช้จะเป็นแนวคุมโทน ใช้สีที่ใกล้เคียงกัน มองดูแล้วดูเรียบๆสบายตาและคงทนถาวร

ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย
สถานที่เป็นที่สบาย

อาหารเป็นที่สบาย หมายถึง เป็นบริเวณที่สามารถจัดหาอาหารได้สะดวก มีความหลากหลายของวัตถุดิบ ถูกสุขอนามัย และปลอดสารพิษ เป็นต้น

ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยขึ้นชื่อในอาหารที่มีความหลากหลาย ความสะอาด ถูกสุขลักษณะ สารอาหารครบถ้วน และที่สำคัญคือมีรสชาติที่อร่อยและจัดแต่งได้ประณีต อาหารเหล่านั้นทำเอง ปรุงเองโดยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ใช้วัตถุดิบที่สดใหม่อยู่เสมอ จึงมั่นใจว่าคุณค่าทางอาหารมีเต็มเปี่ยมอย่างแน่นอน

อาหารเป็นที่สบาย

บุคคลเป็นที่สบาย หมายถึง บริเวณที่อยู่นั้นต้องไม่มีนักเรียนอันธพาลนักเลงอันธพาลโจรผู้ร้ายไม่ชุกชุม คนส่วนใหญ่ในละแวกนั้นเป็นคนดี มีศีลธรรม มีวินัย ใฝ่หาความก้าวหน้า

พระภิกษุ สามเณร และเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย ถือศีลเป็นปกติ มีกิริยามารยาทเรียบร้อย ยิ้มแย้มแจ่มใส มีปิยะวาจา น่าคบหา น่าสนทนาด้วย มีอัธยาศัยดีและมีมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน ให้การต้อนรับแขกที่มาศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยเป็นอย่างดี 

ธรรมะเป็นที่สบาย หมายถึง ความดีงาม ความเหมาะสม ใน 2 ลักษณะคือ

ในทางโลก หมายถึง ในถิ่นนั้นมีโรงเรียน สถานศึกษาสำหรับให้ความรู้ได้เป็นอย่างดี

ในทางธรรม หมายถึง ในถิ่นนั้นมีพระภิกษุ หรือฆราวาสผู้รู้ธรรมเป็นบัณฑิต สามารถให้การอบรมสั่งสอนศีลธรรมได้เป็นอย่างดี หรือถิ่นที่พระพุทธศาสนาแผ่ไปถึง สามารถให้ทาน รักษาศีล ฟังเทศน์ ทำสมาธิภาวนาได้เป็นนิจ

ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยได้ให้ความสำคัญกับธรรมะเป็นอย่างมาก โดยมีการนำธรรมะเข้ามาสอดแทรกในกิจวัตรประจำวัน เช่น สวดมนต์ทำวัตร ประพฤติปฏิบัติธรรม และมีการจัดตารางเวลาที่เหมาะสมให้กับญาติโยมที่มีจิตศรัทธาอยากร่วมกิจกรรมนั้นให้สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ 

และมีวิทยากรที่มากความสามารถคือ พระอาจารย์ที่ศูนย์ฯ ที่คอยให้ธรรมะดีๆ เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตให้ตามหลักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตให้มีคุณภาพ